Semalt: SEO öndürijiligiňizi seljermegiň ýollary


Köplenç ýüregimizi bir zatlar etmäge mejbur edýäris we tebigy ýagdaýda ajaýyp bolar öýdýäris. Şeýle-de bolsa, bu mydama beýle däl. Biz öz güýjümizi sarp etsek-de, baha bermeli. "Ralňyşmak adamdyr." Mistakesalňyşlyk goýberip bileris, web sahypasyndaky ýalňyşlyklary ýüze çykarmagyň bir usuly ony seljermekdir.

SEO hem wagtymyzy we güýjümizi sarp edýän bir zat. Semalt-da size IEST GOWY SEO hyzmatlaryny hödürleýäris, ýöne bir ädim yza çekýäris we baha berýäris. Şeýlelik bilen, web sahypasynyň iň takyk derňewini almagyňyzy üpjün edip, bolup biläýjek ýalňyşlyklary görüp we sazlap bileris. Bu teklibi ýerine ýetirmek üçin web sahypaňyzy hem döredip bileris we ähli ýalňyşlyklaryny düzedip bileris.

Dogry gurallaryňyz we tejribäňiz bar bolsa, SEO derňewiňizi özüňiz ýerine ýetirip bilersiňiz, ýöne başarmasaňyz, iň gowusy Semalt ýaly hünärmenlerden kömek alsaňyz. Galyberse-de, ähli zähmetiňiziň pes SEO derňewi bilen zeýkeşiň aşmagyny islemersiňiz.
SEO-yňyzy seljermek dürli wariantlary öz içine alýar we üstünlikli SEO kampaniýasy bilen şowsuz kampaniýanyň arasyndaky tapawut bolup biler. SEO-a serediň, şol adamyň size üns bermegini gazanmak ýaly. Ilki bilen, garaňky garaňky älemdäki uzak ýyldyz ýaly, ýöne synanyşyp başlaýarsyň. Belki, ilkinji meýilnamaňyz netije bermez, ýöne soňra şol adamyň gözünde güne öwrülýänçäňiz toparlanarsyňyz we başga bir çemeleşmäni synap görersiňiz. Her web sahypasynyň isleýän zady we SEO derňewi, ilkinji usulyňyzyň işleýändigini ýa-da ýokdugyny görmek üçin guraldyr. Bu derňew bolmasa, ýalňyş bolmasa-da, çemeleşmäňiziň ýokdugyny duýman bilersiňiz.

SEOöne SEO derňewiniň hemmesi hakda?

Iş dünýäsinde durmuşyň özüne degişli bir nakyl bar. Iň gowusy bolmak üçin “ölçäp bilmeýän bolsaň, kämilleşdirip bilmersiň” ýaly gidýär, ýok bolsaň nähili gowydygyňy bilmeli, iň gowusy nähili?
SEO-nyň näderejede işleýändigini ölçäp bilmek, web sahypaňyzy birinji sahypa çykarmak we iň ýokary derejeli bolmak üçin möhümdir. Hasabat kartasy ýaly, gowulaşmak üçin güýçli we gowşak taraplaryňyzy görkezýär. Kärhanalar üçin bagt, “Google Analytics” atly gural bilen SEO optimizasiýa ukyplaryňyzyň näderejede gowydygyny barlap bilersiňiz.

Semalt ulanmagy maslahat berýändigimize garamazdan, nämäni ölçemelidigini, gurallary nädip ulanmalydygyny we web sahypaňyzdaky düzedişleri nädip durmuşa geçirmelidigini bilýändigiňizi göz öňünde tutup, muny özbaşdak edip bilersiňiz. Eger başarmasaňyz, “Semalt” müşderi hyzmatyna ýa-da bu ýerdäki ajaýyp ýazyjy toparymyza ýüz tutuň . Netijeleriňizi seljerip, sizi degişli bolan iň ýokarky ýerde goýýan düzedişlerini durmuşa geçirip bileris.

SEOöne SEO derňewini geçirmegiň nämäni aňladýandygyny okamak isleseňiz, dogry ýerdediňiz.

SEO öndürijilik derňewini özüňiz etjek bolsaňyz, şu ýerde gözlemeli zatlaryňyz:
Köp gezek bilim hakykatdanam güýçdir. Möhüm zady ölçemek üçin bilim bolmasa, diňe düýbünden zerur däl köp netijeler bilen gutararsyňyz. SEO derňewiniň tehniki bölegine girmezden ozal düşünmeli.

SEO derňewiniň dowamynda ýa-da ondan soň, täze doglan we tejribeli hünärmenleriň kämahal ölçegleriniň biderekligine düşmegi adaty zat. Oftenygy-ýygydan buýsanç duýup, sahypalaryňyzyň nähili ajaýypdygy bilen meşgullanýarsyňyz. Şeýle-de bolsa, şol sahypa görnüşleriniň hilini seljermek bilen çäklenmeýärsiňiz. Munuň ýerine, basanyňyzdan has köp ölçemeli, gatnaşygy hem ölçäň.
  • Dynç alyş derejesi
Gözlemeli möhüm bir ölçeg ölçegiňiz, bökmek derejesi. Bu, diňe bir sahypadan gelen zatlaryny alýan we dowam etdirýän ulanyjylaryň sanyny görkezýär. Başgaça aýdylanda, web sahypaňyzdaky beýleki sahypalara girmän kanagatlanarly okyjylary görkezýär. Pikir edişiňizden tapawutlylykda, dynç alyş nyrhlary näçe az bolsa, şonça-da gowy. Biziň hemmämiz belli bir maglumatlary gözledik we bir baglanyşyga basanymyzda, zerur maglumatlary almazdan ozal birnäçe sahypany okamaly bolýarys. Bu gowy däl we köp gezek ulanyjyny ýitirýärsiňiz. Dynç alyş derejäňize baha berlende, 26% bilen 40% aralygyndaky islendik zat ajaýyp, 70% -den uly zat erbet hasaplanýar we bu ugurda işlemeli bolmagyňyz mümkin.
Pese gaçmak ýa-da pes bökmek derejesi möhümdir, sebäbi bu, okyjylaryňyzyň aýdýan zatlaryňyz bilen gyzyklanýandygyny we ýeterlik derejede ynandyrýandygyňyzy görkezýär.
  • Organiki sahypa görnüşleri
Organiki sahypa görnüşleriňize gözegçilik etmek, umumy SEO öndürijiligiňizi barlamagyň ýene bir möhüm usulydyr. Sahypa görnüşleriniň has köp bolmagy SEO-nyň ajaýyp işleýändigini we web sahypaňyza has köp ulanyjy getirýändigini aňladýar. Beýleki tarapdan, az sanly sahypa görnüşi, degişli açar sözler gözlenende web sahypaňyzyň görkezilmeýändigini ýa-da tomaşaçylaryň basmagy üçin web sahypaňyzyň özüne çekiji däldigini aňladýar.
  • Köplenç, täze SEO öndürijilik analitikleri tarapyndan ünsden düşürilýän aýratynlyklar

Web sahypasynyň SEO öndürijiligini nädip analiz etmeli

SEO Analiz gurallaryny ulanyp seljermek

Bu kömeksiz edip bilmeýän zatlaryňyzyň biridir. Web sahypaňyzy okap bilmersiňiz we SEO-nyň näderejede işleýändigi barada takyk pikirlenip bilmersiňiz. Munuň üçin gurallar gerek.

Internetde SEO-ny seljermek üçin ulanyp boljak birnäçe gural bar. Güýjüňizi başga bir zada gönükdirmegi makul bilýän bolsaňyz, bu meseläni Semalt-a tabşyryp bilersiňiz. SEO öndürijiligiňizi wagtyňyzy almazdan hiç wagt analiz ederis. Şeýle hem, web sahypaňyzyň iň ýokarda, nirede ýerleşýändigine göz ýetirmek üçin islendik düzedişler ederis.

Iň meşhurlaryndan biri SEO analitik guraly Google Analytics. “Google” -iň eýeçiliginden başga-da, gaty ajaýyp.

SEO-yňyzy seljereniňizde, ilkinji ädim SEO-nyň umumy işine seretmek üçin bir ädim yza ädim ätmekdir. Wagtyň geçmegi bilen umumy organiki traffigiň üýtgemelerini öwrenip, SEO strategiýaňyzyň işleýändigini ýa-da işlemeýändigini görkezip bilersiňiz.

Organiki traffigiňyza gözegçilik etmek

Web sahypaňyzyň SEO-nyň gowy işleýändigini ýa-da ýokdugyny görmegiň iň açyk usuly, näçe gezek basylýandygyny görmekdir. Bu aýratyn derňew organiki we tölegli web sahypasyny ýerleşdirmek üçin işleýär. "Google Analytics" -i ulanýan bolsaňyz, satyn almak üçin traffigiňizi barlap bilersiňiz, soňra ähli traffigi kanallaşdyryň. Bu ädimleri ýerine ýetirseňiz, traffigiňyzyň näderejede gowydygyny görmeli. Şeýle hem, sosial media mahabatlarynyň salgylanmalary ýa-da baglanyşyklary bilen deňeşdirilende organiki traffigiňiziň näderejede gowydygyny görüp bilersiňiz.

Diýmek, SEO tekiz ýa-da traffigiň peselmegi üçin beýle gowy işlemeýär, web sahypaňyzyň mazmunyny we SO strategiýalaryny sazlamaly bolarsyňyz.

Arka baglanyşyklaryňyza gözegçilik etmek

Web sahypaňyzyň meşhurlygynyň artmagy bilen, web sahypaňyza baglanyşyklaryň sanynyň köpelendigini görüp başlamalysyňyz. Şeýle-de bolsa, bulary gysganmasaňyz iň gowusy, sebäbi bu baglanyşyklaryň hili hem möhümdir. Web sahypaňyza bu baglanyşyklary berýän web sahypasynyň domen ygtyýaryna serediň. Bu baglanyşyklaryň ýerleşdirilen mazmunyny seljermek bilen, adamlaryň web sahypaňyz hakda näme pikir edýändigi barada düşünje alarsyňyz. Bulara düşüneniňizde, bu düşünjäni üýtgedip ýa-da ondan peýdalanyp bilersiňiz.

SEO-ny açar sözler bilen derňäň

Web sahypaňyzyň SEO-ny tutuş gurluşy we basýan sany boýunça seljermegiň ýerine, ulanylýan açar sözleriň sany we hili boýunça analiz edip bilersiňiz. Googleagny, Google Analytics açar söz maglumatlary görkezýän gaty gowy iş etmeýär, şonuň üçin başga bir SEO analitik guralyny almak isläp bilersiňiz.

Web sahypaňyzy seljerip, göwnüňizden turmaýan netijäni alanyňyzda, ilki bilen meseläni çözmekdir. Köplenç bu ikisiniň biri.
  • Gurluşy
  • Contenta-da mazmun
Açar sözler mazmuna girmeýänligi sebäpli, web sahypaňyzyň Google-a ýa-da girýänlere web sahypaňyzyň näme üçin zerurdygyny görkezýär. Keyöne açar sözleriňiziň näderejede gowydygyny bilmek üçin derňew geçirmeli. Bu, açar sözleriňiziň gözlenmeýändigini, ýeterlik däldigini ýa-da maksatly diňleýjiňize ýetmeýändigini görkezýär. Şeýlelik bilen, mazmunyňyzyň üstünde işläp we şol basuwlary alyp bilersiňiz.

Sahypalaryňyzyň döwülen sahypalaryny tapmak

Döwülen sahypalar, sahypaňyza girýänleri ýitirmegiň bir ygtybarly usulydyr. Girýänler gözleýän maglumatlary bolan sahypa girip bilmese, awtomatiki usulda tutuş web sahypaňyza bolan gyzyklanmany ýitirýärler. Bu traffigiň we potensial müşderileriň azalmagyny aňladýar. Döwülen sahypalaryň ýalňyşlyklaryny düzetmek gaty möhümdir we 100 0r 200 sahypadan gowrak web sahypasynda gaty kyn bolýar. Şonuň üçin web sahypaňyzy tapmak üçin analiz etmeli.

Sahypaňyzyň tizligini derňäň

Sahypanyň tizligi, web sahypaňyzyň derňewini okanyňyzda derňemeli ýa-da gözlemeli esasy faktorlaryň biridir. Google awtomatiki usulda has çalt web sahypalaryny goldaýar, şonuň üçin birinji orunda durmak ýa-da birinji sahypada görünmek isleseňiz, web sahypaňyz ýeterlik çalt bolmaly. Sahypanyň tizligi düşünjeleri ýaly derňew guralyny ulanmak, web mazmunyňyzyň näçe wagt ýüklenjekdigini görkezer. Web sahypaňyzyň tizligini ýokarlandyrmak, ulanyjy tejribäňizi ýokarlandyrýar we sahypaňyzda galmak üçin has köp ulanyjy alýar. Emma haýal web sahypasy, girýänleriňizi gynandyrar we mazmunyňyz ekrana çykmazdan ozal olary goýberer.


mass gmail